• English
 • English

Doc dr Marijana Virijević

Doc dr Marijana Virijević

Hematolog

Hematolog

Specifična profesionalna orijentacija

Dr Marijana Virijević je specijalista interne medicine, subspecijalista hematolog i doktor medicinskih nauka sa velikim kliničkim iskustvom. Od 2007. je zaposlena u Klinici za hematologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu od 2023. je docent na predmetu interna medicina (hematologija). Dr Marijana Virijević se bavi dijagnostikom i lečenjem malignih i nemaliglih hematoloških oboljenja. Posebna sfera interesovanja su akutne leukemije, mijelodiplastični sindrom, imunološka trombocitopenija i anemije.

 

Obrazovanje

 • Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu, osnovne studije
 • Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu, specijalistički ispit iz oblasti interne medicine
 • Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu, specijalističke akademske studije, uža oblast hematologija, Naslov završnog rada specijalističkih akademskih studija: „Komparativna analiza MALT limfoma gastrointestinalne i negastrointerstinalne lokalizacije: značaj kliničko-laboratorijskih parametara i proliferativnog markera Ki67 za ishod bolesti“
 • Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu, uža specijalizacija iz hematologije, tema: „Procena terapijskog odgovora nakon primene FLAG-IDAprotokola u lečenju recidiva i refraktarnih akutnih leukemija“
 • Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija, Naslov teme doktorske disertacije: „Prognostički značaj mutacija u genu za izocitrat dehidrogenazu 1 (IDH1) i izocitrat dehidrogenazu 2 (IDH2) u akutnoj mijeloidnoj leukemiji sa normalnim kariotipom“

 

Nastavna zvanja

 • – 2023. Medicinski fakultet u Beogradu, Klinički asistent na predmetu INTERNA MEDICINA (hematologija)
 • Od 2023. Medicinski fakultet u Beogradu, Docent na predmetu INTERNA MEDICINA (hematologija)

 

Radno iskustvo

 • Od 2007. zaposlena na Klinici za hematologiju, UKCS, specijalista interne medicine, hematolog
 • Od 2023. docent na predmetu interna medicina, Medicinski fakutet Univerziteta u Beogradu
 • Puls kardiološki centar, hematolog konsultant

 

Publikacije

Do sada objavila ukupno 193 stručno-naučnih publikacija. Objavila je ukupno 47 rada u celini,  od toga, 35 radova je objavljeno u časopisima koji su indeksirani u JCR listi.

 

Članstva

 • Sekcija za hematologiju SLD – član
 • Lekarske komore Srbije – član
 • Evropsko udruženje hematologa (EHA) – član

TELEFON

011 7555 000

ADRESA

Neznanog Junaka 15, 11050 Dedinje